image-1
Mustafa AKBULUT
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı
RESMİ KURUMLAR

AKHİSAR DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Nedir?
Denetimli serbestlik; kapsamı kanunlarca belirlenen, şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında mahkemelerce verilen alternatif ceza ve tedbirlerin uygulanması, şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim, takip ve iyileştirilmesini kapsayan faaliyet ve uygulamaların bütünüdür.
 
Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır.
 
Temel İlkelerimiz.
 

İnsan onuruna saygı ve dürüstlük: Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerinde görev alanlar; insan haklarına saygı, dürüstlük ve kararlılık çerçevesinde hareket eder; görevlerini yerine getirirken aşağılayıcı, onur kırıcı veya küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz.

 
Gizlilik: Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerinde görev alanlar; suçtan zarar gören, şüpheli, sanık, hükümlü ya da bunların ailesi hakkında öğrenmiş olduğu bilgilerin veya düzenlediği raporların gizliliğini korumak zorundadır. Bu bilgiler kanunun zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez.
 
Tarafsızlık: Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerinde görev alanlar; görevleri ile ilgili belgeleri inceleyebilir; ancak buradan elde ettiği bilgilerle ilgili olarak soruşturmanın gizliliği ilkesine uymak, tarafsızlığına gölge düşürecek davranış ve ilişkilerden kaçınmak ve davanın taraflarına eşit uzaklıkta olmak zorundadır.
 
Çocuğun yüksek yararı: Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerinde görev alanlar; yetişkin ve çocuklar hakkında yürütülecek işlemler ayrı ayrı yapılır ve çocukların yüksek yararının korunmasına özen gösterilir.
 
Müdürlüğün Görevleri.
 
Denetimli Serbestlik Müdürünün Görevleri.
 

İşlerin aksatılmadan yürütülmesini, denetimli serbestlik personelinin iş birliği içerisinde etkili ve verimli bir şekilde çalışmasını, maiyetindeki memurların yetiştirilmesini sağlamak.

 
Denetimli serbestlik personeli üzerinde mevzuatın öngördüğü şekilde gözetim ve denetim yetkisini kullanmak.
 

Mevzuat ve yetkili mercilerce verilen emirler çerçevesinde müdürlüğün genel idaresine ait hesap işlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetimini yapmak.

 
Müdürlüğün hizmetleriyle ilgili genel ihtiyaçları, öncelikleri, bir sonraki yılda yapılacak işleri belirlemek ve bu konularla ilgili tahmini gider verilerini hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunmak.
 
Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek ve müdürlüğü temsil etmek.
 
Komisyonun toplantı zamanı ile görüşülecek konuları belirlemek.
 
Müdürlükte görev yapan denetimli serbestlik personelinin iş bölümünü personelin görev tanımlarına uygun bir şekilde yaparak, tüm personele tebliğ etmek.
 
Asayiş, güvenlik ve benzeri konularda ortaya çıkan sorunlarla ilgili gecikmeksizin önlem almak, önlemlerin yetersiz kalması halinde, durumu derhal Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla Genel Müdürlüğe bildirmek.
 
Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
 
 
Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısının Görevleri.
 
Kendisine bağlı büroların koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
 
Büronun çalışmalarını izlemek, denetlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.
 
Gerektiğinde müdürlüğü temsil etmek, müdürün yokluğunda müdüre vekâlet etmek.
 
Müdüre ait görevlerin yürütülmesinde müdüre yardımcı olmak ve müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
 
Denetimli Serbestlik Uzmanının Görevleri.
 

Yükümlülerle bireysel görüşmeler yapmak ve grup çalışmalarını yürütmek.

 
Yükümlülerin boş zamanlarının yapılandırılmasına yönelik eğitsel ve sosyal çalışmaları diğer kurumlarla iş birliği içinde yürütmek.
 
Yükümlülerin; iyileştirilme süreçlerini izlemek ve yükümlünün durumu hakkında vaka sorumlusunu sözlü ya da gerektiğinde yazılı olarak bilgilendirmek.
 
Sosyal araştırma raporu hazırlamak.
 
Gerektiğinde hizmetler listesinin oluşturulmasında görev almak.
 
Yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ile denetim planlarının hazırlanmasında danışmanlık yapmak, değerlendirme ve planlamanın uygunluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde değerlendirme ve planlama yapmak.
 
Yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması ile mağdurların desteklenmesine yönelik projeler hazırlamak ve yürütmek.
 
İyileştirilme çalışmalarına esas olmak üzere, denetim altındaki hükümlülerle ev, okul veya iş yerinde özel hayatın gizliliğine dikkat ederek görüşmeler yapmak.
 
Koruma kurulları çalışmaları kapsamında, gerektiğinde denetimli serbestlik memuru ile birlikte ev ve iş yeri ziyaretlerine gitmek.
 
Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler ile suç mağdurlarına rehberlik hizmeti vermek ve müdahale programları uygulamak.
 
Yükümlülerin iyileştirilmesi ve yeniden topluma kazandırılması ile mağdurların desteklenmesine yönelik müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
 
Denetimli Serbestlik Memurunun Görevleri
 
Kararların kayıt işlemleri ile dosyayla ilgili yazışmaları yapmak ve diğer kalem hizmetlerini yürütmek.
 
Araştırma ve değerlendirme formunu doldurmak.
 
Denetim planını hazırlamak.
 
Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibini yapmak.
 
Hizmetler listesi, kurumsal eğitimler ve programlar listesi ile çalışma protokolünün hazırlanmasında görev almak.
 
Koruma kurulları talep ve takip formunu doldurmak, koruma kurullarınca uygun bulunan projeleri hazırlamak.
 
Denetimli serbestlik ve koruma kurulları çalışmaları kapsamında ev ve iş yeri ziyaretleri yapmak.
 
Denetimli serbestlik hizmetlerinin yerine getirilmesi ile ilgili, müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
 
Koruma Kurulları Nedir?
 
 
5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu kapsamında kurulan ve yeniden suç işlemenin önlenmesi ve suçtan zarar görenlere verilen zararın telafi edilmesinde önemli görevleri olan koruma kurulları; suçtan zarar görenler ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere “yardımcı olmak” üzere oluşturulmuştur.
 
Yeniden suç işlemenin önlenmesi ve mağdura verilen zararın telafi edilmesinde önemli görevleri olan koruma kurulları; suçtan zarar görenlerin suç nedeniyle karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların giderilmesi, suçun etki ve sonuçlarının en aza indirilmesi ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla gereksinim duydukları konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile destek olmak üzere kurulmuştur.
 
 
Koruma Kurulları Üyeleri Kimlerden Oluşur?
 
 
Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısı,
 
Baro temsilcisi,
 
Belediye Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı,
 
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürü,
 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından belirlenecek bir Ceza İnfaz Kurumu Müdürü,
 
Millî Eğitim Müdürü,
 
Sosyal Hizmetler Müdürü,
 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Temsilcisi,
 
Teşkilatı bulunan yerlerde Türkiye İş Kurumu Müdürü,
 
Ziraat ve Halk Bankası Müdürleri,
 

Varsa Ticaret ve Sanayi Odaları, Ziraat Odaları, Borsalar, Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Yöneticileri ile varsa kamuya ait fabrikalar

 
İstekleri hâlinde o yerde şubesi bulunan kamuya yararlı dernek veya vakıflar ve özel bankaların yönetici seviyesindeki temsilcilerinden Cumhuriyet Başsavcısı tarafından uygun görülenlerin katılımı ile oluşur.
 
 
Koruma Kurullarına Nasıl Başvurulur?
 
Kurullara; Suçtan zarar görenler, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler ile bunların kanunî temsilcileri veya avukatları başvurabilir.
 
Koruma kurullarına başvurular, ilgililer tarafından dilekçe ile yerleşim yerindeki şube müdürlüğü veya büroya yapılır.
 
Başvuruda; başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge, yerleşim yeri belgesi, suçtan zarar gören kişiler bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı veya soruşturma veya kovuşturma evresinde ilgili merciin yazısı, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler için "Salıverilen Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu", talep konusu dikkate alınarak ekonomik durumunu gösteren belgeler, varsa Türkiye İş Kurumu kayıt belgesi veya numarası ile eğitim veya mesleki durumunu gösterir belge, şube müdürlüğünce gerekli görülen diğer belgeler istenir.
 
 
Koruma Kurullarına Yapılan Başvurular Nasıl Değerlendirilir?
 
Eksik belgesi bulunmayan başvurular en kısa sürede şube müdürlüğünce incelenir ve en yakın kurul toplantı gününe kadar hazır hale getirilir.
 
Koruma Kurulları kişinin talebini değerlendirirken; dosyasını göz önünde bulundurur ve talebe bağlı kalmaksızın en uygun yardımı sağlar.
 
Talep edilen yardımla ilgili proje, sertifika veya çalışmalar mutlaka istenir ve bunlar kişi ile birlikte değerlendirilir. Kişinin yapması gereken çalışmalar veya katkı sağlayacağı hususlar gözden geçirilir ve kişilerin çalışmalara aktif olarak katılımı sağlanır.
 
Kişilerin talepleriyle ilgili çalışmaların, bir ay içerisinde tamamlanarak koruma kurulunda görüşülmesi sağlanır. Koruma kurulunda, dosyanın daha ayrıntılı hazırlanmasına veya başka çalışmaların yapılmasına karar verilmesi halinde, eksiklikler veya yapılacak çalışmalar da aynı süre içerisinde tamamlanır.
 
 
Koruma Kurullarınca Hazırlanan Projeler Nelerdir?
 
Koruma kurulu çalışmalarının önemli bir kısmını mesleki eğitim projeleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda; suçtan zarar görenler ile ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin iyileştirilmesi, topluma kazandırılması ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla başta Türkiye İş Kurumu olmak üzere çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak iş ve meslek edindirme projeleri hazırlanmaktadır.
 
 
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130305-7.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
AKHİSAR ADLİYESİ
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Akhisar Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Webmaster: Münevver YILDIZ →WebPortal←